Nieodpłatna pomoc prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20a (wejście od Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”)

 

Dyżury prawników:

poniedziałek

15:00 – 19:00

wtorek

15:00 – 19:00

środa

08:00 – 12:00

czwartek

15:00 – 19:00

piątek

08:00 – 12:00

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:

 • osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 • osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny
 • kombatanci
 • weterani
 • osoby, który nie ukończyły 26 lat
 • osoby, które ukończyły 65 lat
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty
 • kobiety w ciąży

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz udzielanie pomocy w sporządzaniu projektu pism
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym

 

Zadanie finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola