Oferta

Zajmujemy się leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi,  osób z zespołem stresu pourazowego, osób będących w kryzysie, mających problemy w relacjach, osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków, hazardu, leków, seksu, Internetu, pracy, zakupów i inne).

Zajmujemy się leczeniem dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi, jak również leczeniem dzieci i młodzieży pokrzywdzonych przestępstwem, w tym przemocą w rodzinie.

Psychoterapia poprzedzona jest kontraktem, w którym określane są cele oraz sposoby ich osiągnięcia. Świadoma zgoda pacjenta na zakres oraz rodzaj leczenia proponowany przez psychoterapeutów jest jedną z najważniejszych aspektów, ponieważ psychoterapia wymaga od pacjenta czynnego zaangażowania w proces leczenia. Żeby psychoterapia mogła być skuteczna pacjent musi zgodzić się na zachodzenie w nim zmian oraz aktywnie uczestniczyć w tym procesie.

Oferujemy:

Projekty finansowane ze środków Miasta Opola:

 „Program psychoterapeutyczny”

Sesje psychoterapii indywidualnej oraz sesje psychoterapii grupowej. W ramach realizacji zadania pracują dwie grupy psychoterapeutyczne, w tym jedna dla osób uzależnionych.

“Profilaktyka zdrowia psychicznego”

 – konsultacje indywidualne – interwencje w sytuacjach kryzysowych, konsultacje, wsparcie psychologiczne, działania edukacyjne dla dorosłych (w tym rodziców, pracowników innych instytucji), dzieci i młodzieży,
– zajęcia edukacyjne, warsztaty – edukacja dotycząca sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz możliwości różnych form pomocy dla dorosłych, dzieci i młodzieży,
– trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży – rozwijanie umiejętności rozróżniania i identyfikowania emocji, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, zwiększenie poczucia własnej wartości, ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi, kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych, przeciwdziałanie skłonności do izolacji. 

 „Kampania społeczna Bądź bezpieczny”

Zajęcia edukacyjne i profilaktyczne na różnych poziomach edukacji, dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia prowadzone są w tematyce prawnej oraz psychologicznej.

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz członkom ich rodzin.

W latach 2015 – 2018 Quisisana prowadziła Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach środków otrzymywanych z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia Quisisana, w wyniku niektórych działań Ministerstwa Sprawiedliwości Quisisana nie otrzymało dofinansowania na prowadzenie Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Terapia uzależnień

Uważamy, że istotą uzależnienia jest psychologiczny ból, cierpienie, a  uzależnienie jest ucieczką, jest próbą samoleczenia, która daje krótkoterminowe odczucie ulgi, niemożliwej do osiągnięcia w inny sposób. Dodatkowo substancje psychoaktywne zmieniają nastrój, percepcję siebie, dają iluzję poczucia własnej wartości, siły, magicznego kontrolowania rzeczywistości.

Uzależnienie nie jest oddzielone od historii życia osoby zgłaszającej się po pomoc. Być może uzależnienie jest „lepszym” bólem niż ból ukrytego cierpienia. Na uzależnienie wpływają również trudności w nawiązywaniu bliskich relacji. Bolesne i raniące związki z innymi na wczesnym etapie życia, powodują trudności w relacjach i pozostawiają w samotności, w konsekwencji uzależnienie służy do łagodzenia uczuć samotności i cierpienia.

Najważniejszym aspektem w psychoterapii jest relacja, zarówno z  psychoterapeutą jak i z członkami grupy psychoterapeutycznej. Poprzez relację odbywa się pomoc w rozwinięciu dojrzałej zdolności do zdrowej zależności, wzajemności i przywiązania, do zatrzymania cyklu izolacji i alienacji. Nauczenie się bycia w zdrowej zależności jest niezbędne, żeby osoba uzależniona zrezygnowała z substancji na rzecz drugiego człowieka, żeby potrzeba substancji zamieniła się w potrzebę ludzi, w tym terapeuty.

Grupa psychoterapeutyczna staję się „mikrospołecznością” w której przeżywane trudności  mogą być poddawane refleksji oraz zrozumieniu. Grupa sprzyja poznawaniu siebie, innych ludzi oraz naszych związków z nimi, sprzyja uświadomieniu sobie wzorców budowania relacji z innymi ludźmi oraz daje możliwość korygowania, podejmowania zmian.

Grupa psychoterapeutyczna w trybie ambulatoryjnym pracuje dwa razy w tygodniu po 2 godziny.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla dzieci i młodzieży, dla uczniów szkół w zakresie:

– przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

–  przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców,

–  profilaktyki zdrowia psychicznego – edukacji dotyczącej sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz możliwości różnych form pomocy,

–  praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i zapobiegania przestępczości, w celu dostarczenia wiedzy jak zapobiegać, rozpoznać i radzić sobie z przestępstwem,

Prowadzimy szkolenia dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, dla członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, kuratorów sądowych, grona pedagogicznego szkół w celu wzmocnienia kompetencji, w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i zapobiegania przestępczości.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Stowarzyszenie QUISISANA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4  kwietnia 2019  r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.quisisana.org.pl  

Data publikacji strony internetowej:  20.08.2021 r.

Data ostatniej aktualizacji:  22.01.2023 r.

STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:
  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy będą dodawane na naszej stronie z napisami. 
  • Nie korzystamy z formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są umieszczone w zakładce KONTAKT.
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
  • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Data sporządzenia deklaracji: 02.01.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 22.01.2023 r.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Jeśli tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej zgłoś to do nas.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków związanych z dostępnością cyfrową odpowiada: Magdalena Stańczyk

e-mail: kontakt@quisisana.org.pl

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Zarządu Stowarzyszenia pocztą na adres: ul.  Sienkiewicza 20 oficyna, 45-037 Opole. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

I. Stowarzyszenie Quisisana, Opole, ul. Sienkiewicza 20 oficyna:

Do budynku prowadzi 1 główne wejście.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się na  parterze, do którego prowadzą schody.

Brak podjazdu dla wózków. Nie ma platformy przyschodowej.

W budynku nie ma windy.

Toaleta mieści się na II piętrze, jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń posiadanych przez Stowarzyszenie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Brak systemu informacji głosowej.

W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek znajduje się w centrum miasta i jest dobrze skomunikowany transportem publicznym z całym miastem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. 

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w biurze Stowarzyszenia Quisisana, ul. Sienkiewicza 20 oficyna, Opole w terminie co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mail na adres kontakt@quisisana.org.pl, telefonicznie: 500465850

II Opole, ul. Władysława Jagiełły 8A

Quisisana ma możliwość udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami w pomieszczeniach podmiotu OPM-MED mieszczącego się na obrzeżach Opola. Od 01.04.2022 r. pomieszczenia mogą być użyczane przez OPM-MED dla Stowarzyszenia Quisisana jedynie w sytuacji pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzi 1 główne wejście.

Lokal mieści się na  parterze, do którego nie prowadzą schody. Można przemieszczać się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma windy.

Toaleta mieści się na parterze i jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i jednego pomieszczenia  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Brak systemu informacji głosowej.

W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek znajduje się na obrzeżach  miasta.