Historia i realizacja zdań publicznych

Stowarzyszenie Quisisana od 2009 roku realizuje zadania związane z pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom uzależnionym, osobom będącym w kryzysie oraz osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin na terenie całego województwa opolskiego.

W 2012 roku Quisisana poszerzyła swoją działalność o pomoc prawną, medyczną oraz materialną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, nawiązując współpracę z policją.

Realizując zadania publiczne Quisisana podjęła oraz zacieśniła współpracę z Policją, Sądem Okręgowym oraz Sądem Rejonowym, z MOPR w Opolu, z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, z członkami zespołów interdyscyplinarnych, członkami grup roboczych, z kuratorami sądowymi, z pracownikami Stowarzyszenia „Barka”, z pracownikami oświaty w 34 miejscowościach na terenie woj. Opolskiego.

2022

Zadania finansowane ze środków Miasta Opola

Opole-Herb-i-logo-3

 „Program psychoterapeutyczny.”

Psychoterapia grupowa oraz konsultacje diagnostyczne.

“Pomoc psychologiczna i terapeutyczna”

Podejmowanie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia psychicznego wywołanych sytuacją kryzysową
– poprzez specjalistyczną pomoc indywidualną – interwencje, konsultacje, sesje psychoterapeutyczne, wsparcie psychologiczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
– edukację dotyczącą sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz możliwości różnych form pomocy dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

 „Kampania społeczna Bądź bezpieczny”

Zajęcia edukacyjne i profilaktyczne na różnych poziomach edukacji, dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

„Nieodpłatna Pomoc Prawna”

Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji oraz edukacji prawnej. 

OŚWIADCZENIE

Deklaracja dostępności zamieszczona w zakładce “Oferta” jest zgodna ze wzorem, o którym mowa w art. 10 ust. 2-4 ustawy o dostępności cyfrowej, w zakresie wymogów, dotyczących obowiązkowych treści deklaracji i wskazuje na stan dostępności cyfrowej wszelkich materiałów cyfrowych realizowanych w ramach zadania publicznego w części dotyczącej edukacji prawnej oraz zadania dotyczącego Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jeżeli rezultaty tych zadań znajdują się na stronie internetowej Zleceniobiorcy.  

Stowarzyszenie realizując zadania publiczne finansowane ze środków Miasta Opola na podstawie umowy zawartej w dniu 31.12.2021 r. nr CDO-ROP.526.12.3.2021 , o powierzenie w 2022 r. realizacji zadania pt. Nieodpłatna pomoc prawna oraz umowy zawartej w dniu 23.02.2022 r. nr CDO-ROP.526.15.1.2022 r. pt. Kampania społeczna Bądź bezpieczny, finansowane w całości przez Miasto Opole  zobowiązało się zapewnić dostępność materiałów  w ramach realizacji zadania publicznego.

Data publikacji edukacji prawnej na stronie internetowej: 01.07.2022 r

Data ostatniej aktualizacji materiałów zrealizowanych w ramach zadania publicznego: 21.01.2023 r.

2021

Zadania finansowane ze środków Miasta Opola

Opole-Herb-i-logo-3

„Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia psychicznego i fizycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2w 2021 roku.”

Pomoc psychologiczna oraz psychoterapeutyczna dla osób w kryzysie psychicznym oraz emocjonalnym – osób samotnych, w izolacjach, szpitalach, po utratach bliskich osób, po utratach pracy, nie radzących sobie ze skutkami zdalnego nauczania, z lękiem o zdrowie bliskich osób, mających trudną sytuację w domu, osoby po negatywnych doświadczeniach zmieniających dotychczasowy sposób funkcjonowania, w związku z epidemią SARS COV-2.

 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

Mediacje oraz zajęcia edukacyjne i profilaktyczne na różnych poziomach edukacji, dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

„Program psychoterapeutyczny”

Psychoterapia grupowa oraz konsultacje diagnostyczne.

Opole-Herb-i-logo-3

Ilość osób objętych pomocą oraz przeszkolonych: 

„Dziecko w cyberprzestrzeni – jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?”

Zajęcia edukacyjne i profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych na różnych poziomach edukacji w zakresie zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu oraz wskazanie sposobów przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom.

Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

“Wsparcie usług i zakup artykułów technicznych celem profesjonalizacji działań mających na celu rozwój organizacji”

Zakup przestrzeni do przechowywania i zabezpieczenia danych, budowa strony internetowej, naprawa komputera.

Zadanie sfinansowane ze środków Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Urzędu Miasta Opola.

2020

„TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM” 21.02.2020 r. 28.02.2020 r.

Quisisana we współpracy z Urzędem Miasta Opola oraz w porozumieniu z Prokuraturą Rejonową w Opolu, Komendą Wojewódzką Policji w Opolu, Strażą Miejską w Opolu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Sądem Okręgowym w Opolu oraz Okręgową Radą Adwokacką w Opolu zorganizowała „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Dyżury odbywały się w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, ul. Damrota 1, w terminie od 21.02.2020 r. do 28.02.2020 r.
W każdym dniu, przez 4 godziny, dyżurował zespół specjalistów: prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, policjanci, przedstawiciele straży miejskiej, psychologowie, psychoterapeuci, kierownicy rejonów opiekuńczych działu pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, pracownicy socjalni.

Zadania finansowane ze środków Miasta Opola

Opole-Herb-i-logo-3

„Program psychoterapeutyczny”.

Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.
„Nie jeżdżę po alkoholu – nie jestem mordercą! Zapobieganie nietrzeźwości kierowców”.
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.

Ilość osób objętych pomocą oraz przeszkolonych: 303

2019

Zadania finansowane ze środków Miasta Opola

Opole-Herb-i-logo-3

„Program psychoterapeutyczny”.

Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

„Nie jestem mordercą!”
Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych. Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości Fundusz Sprawiedliwości

„Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie”:

  • bezpłatne konsultacje prawne oraz psychologiczne w zakresie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków, dla osób poszukujących informacji, dla pracowników pomagających osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz działających w zakresie zapobiegania przestępczości.
  • szkolenia w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, w zakresie zapobiegania przestępczości – dla pracowników instytucji pomocowych, m.in. dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, pracowników Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, dla członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, kuratorów sądowych, grona pedagogicznego szkół z terenu całego województwa opolskiego.
  • szkolenia w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, w zakresie zapobiegania przestępczości dla uczniów szkół.

Ilość osób objętych pomocą oraz przeszkolonych: 2400
Współpraca z policją, prokuraturą, sądem okręgowym, sądem rejonowym, z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie województwa opolskiego.

2018

Prowadzenie zajęć naukowo-dydaktycznych w projekcie „Kazusomaniak” organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, w ramach współpracy z Uniwersytetem Opolskim (11.2017-05.2018).

Zadania finansowane ze środków Miasta Opola

Opole-Herb-i-logo-3

„Program psychoterapeutyczny”
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

„Nie jestem mordercą!”
Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych. Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.

„Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej”
na terenie miasta Opola, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu – Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20a”

Zadania współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości Fundusz Sprawiedliwości

„Świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin”
pomoc prawna, psychologiczna, psychoterapeutyczna, psychiatryczna oraz materialna.
Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Opolu ul. Sienkiewicza 20 oficyna; Opole

„Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie”
– bezpłatne konsultacje prawne oraz psychologiczne w zakresie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem – dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków, dla osób poszukujących informacji, dla pracowników pomagających osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz działających w zakresie zapobiegania przestępczości
-szkolenia w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, w zakresie zapobiegania przestępczości – dla pracowników instytucji pomocowych, m.in. dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, dla członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, kuratorów sądowych, grona pedagogicznego szkół.
– szkolenia w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, w zakresie zapobiegania przestępczości dla uczniów szkół oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Ilość osób objętych pomocą oraz przeszkolonych: 2014
Współpraca z policją, prokuraturą, sądem okręgowym, sądem rejonowym, z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie województwa opolskiego.

2017

Realizacja szkoleń dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Zespołu interdyscyplinarnego, na temat praw osób pokrzywdzonych, form i możliwości pomocy oraz sposobu nawiązania relacji z osobą pokrzywdzoną – w zależności od rodzaju doznanego przestępstwa.

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola

Opole_800_LAT

„Program psychoterapeutyczny”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.
„Nie jestem mordercą!”
Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych. Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.
Program „Strzyżyna” – obóz terapeutyczny.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Ministerstwo Sprawiedliwości

Świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin:
pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc psychoterapeutyczna, pomoc materialna.
Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Opolu, ul. Sienkiewicza 20 oficyna; Opole

Ilość osób objętych pomocą oraz przeszkolonych: 1052
Współpraca z urzędem miasta Opola, policją, prokuraturą, sądem okręgowym, sądem rejonowym, z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie województwa opolskiego.

2016

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola

Opole_800_LAT

„Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.
„Nie jeżdżę po alkoholu! Nie jestem mordercą!”
Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych. Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.
Program „Strzyżyna” – obóz terapeutyczny.
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie miasta Opola, w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Dambonia 3.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Ministerstwo Sprawiedliwości

Świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin: pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc psychoterapeutyczna, mediacje, pomoc materialna.
Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Opolu, ul. Sienkiewicza 20 oficyna; Opole, ul. Katowicka 55.
Filie Ośrodka: Brzeg, Ozimek, Strzelce Opolskie
Mobilne Centra Pomocy: Turawa, Tarnów Opolski, Komprachcice, Chrząstowice, Gogolin, Tułowice, Praszka, Niemodlin.

Ilość osób objętych pomocą oraz przeszkolonych: 1092
Współpraca z policją, prokuraturą, sądem okręgowym, sądem rejonowym, z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie województwa opolskiego.

2015

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola

Opole_3

„Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Ministerstwo Sprawiedliwości

Świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin:
pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc psychoterapeutyczna, mediacje, pomoc doradcy zawodowego, pomoc materialna.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Opolu
Filie: Brzeg, Chrząstowice

Ilość osób objętych pomocą: 362
Współpraca z urzędem miasta Opola, policją, prokuraturą, sądem okręgowym, sądem rejonowym, z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie województwa opolskiego.

2014

Dyżury oraz pomoc pokrzywdzonym w trakcie zorganizowanego przez Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Opole, ul. Żeromskiego 3.

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola

Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

„Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.”
Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych.

Ilość osób objętych pomocą oraz przeszkolonych: 1077
Współpraca z urzędem miasta Opola oraz policją w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

2013

Dyżury oraz pomoc pokrzywdzonym w ramach zorganizowanego przez Biuro Organizacji Pozarządowych UM Opola „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Opole, ul. Żeromskiego 3. Prelekcja w trakcie zorganizowanej konferencji pn. „Zagrożenia pokrzywdzenia osób przestępstwem w społeczności lokalnej Opola”.

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola

Opole_3

„Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.
„Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.”
Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych.

Ilość osób objętych pomocą: 660
Współpraca z Policją w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem


2012

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:

„Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.
„Warsztaty psychologiczne – jak radzić sobie ze stresem.”

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na terenie województwa opolskiego. Udzielanie pomocy prawnej oraz psychologicznej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin, w ramach zawartej współpracy ze Śląską Fundacją „Błękitny Krzyż” oraz Policją.

Ilość osób objętych pomocą w latach 2009-2012: 112


2011

Zadanie finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:

„Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin”.
Sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

2010

Sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej dla członków rodzin osób uzależnionych.

2009

Sesje psychoterapii grupowej oraz sesje psychoterapii indywidualnej dla członków rodzin osób uzależnionych.

2021