Oferta

Zajmujemy się leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi,  osób z zespołem stresu pourazowego, osób będących w kryzysie, mających problemy w relacjach, osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków, hazardu, leków, seksu, Internetu, pracy, zakupów i inne).

Zajmujemy się leczeniem dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi, jak również leczeniem dzieci i młodzieży pokrzywdzonych przestępstwem, w tym przemocą w rodzinie.

Psychoterapia poprzedzona jest kontraktem, w którym określane są cele oraz sposoby ich osiągnięcia. Świadoma zgoda pacjenta na zakres oraz rodzaj leczenia proponowany przez psychoterapeutów jest jedną z najważniejszych aspektów, ponieważ psychoterapia wymaga od pacjenta czynnego zaangażowania w proces leczenia. Żeby psychoterapia mogła być skuteczna pacjent musi zgodzić się na zachodzenie w nim zmian oraz aktywnie uczestniczyć w tym procesie.

Oferujemy:

Dziecko w cyberprzestrzeni – jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

W ramach zadania oferujemy zajęcia edukacyjne i profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych na różnych poziomach edukacji w zakresie zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu oraz wskazanie sposobów przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Projekty finansowane ze środków Miasta Opola:

•„Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia psychicznego i fizycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2w 2021 roku.”

W ramach zadania oferujemy pomoc psychologiczną oraz psychoterapeutyczną dla osób w kryzysie psychicznym oraz emocjonalnym – osób samotnych, w izolacjach, szpitalach, po utratach bliskich osób, po utratach pracy, nie radzących sobie ze skutkami zdalnego nauczania, z lękiem o zdrowie bliskich osób, mających trudną sytuację w domu, osoby po negatywnych doświadczeniach zmieniających dotychczasowy sposób funkcjonowania, w związku z epidemią SARS COV-2.

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

W ramach zadania oferujemy zajęcia edukacyjne i profilaktyczne na różnych poziomach edukacji, dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach zadania oferujemy również MEDIACJE.

• „Program psychoterapeutyczny”

W ramach zadania oferujemy psychoterapię grupową oraz konsultacje diagnostyczne.

“Wsparcie usług i zakup artykułów technicznych celem profesjonalizacji działań mających na celu rozwój organizacji”

Zakup przestrzeni do przechowywania i zabezpieczenia danych, budowa strony internetowej, naprawa komputera.

Zadanie finansowane ze środków Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Urzędu Miasta Opola.

   

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz członkom ich rodzin.

W latach 2015 – 2018 Quisisana prowadziła Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach środków otrzymywanych z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia Quisisana, w wyniku niektórych działań Ministerstwa Sprawiedliwości Quisisana nie otrzymało dofinansowania na prowadzenie Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Terapia uzależnień

Uważamy, że istotą uzależnienia jest psychologiczny ból, cierpienie, a  uzależnienie jest ucieczką, jest próbą samoleczenia, która daje krótkoterminowe odczucie ulgi, niemożliwej do osiągnięcia w inny sposób. Dodatkowo substancje psychoaktywne zmieniają nastrój, percepcję siebie, dają iluzję poczucia własnej wartości, siły, magicznego kontrolowania rzeczywistości.

Uzależnienie nie jest oddzielone od historii życia osoby zgłaszającej się po pomoc. Być może uzależnienie jest „lepszym” bólem niż ból ukrytego cierpienia. Na uzależnienie wpływają również trudności w nawiązywaniu bliskich relacji. Bolesne i raniące związki z innymi na wczesnym etapie życia, powodują trudności w relacjach i pozostawiają w samotności, w konsekwencji uzależnienie służy do łagodzenia uczuć samotności i cierpienia.

Najważniejszym aspektem w psychoterapii jest relacja, zarówno z  psychoterapeutą jak i z członkami grupy psychoterapeutycznej. Poprzez relację odbywa się pomoc w rozwinięciu dojrzałej zdolności do zdrowej zależności, wzajemności i przywiązania, do zatrzymania cyklu izolacji i alienacji. Nauczenie się bycia w zdrowej zależności jest niezbędne, żeby osoba uzależniona zrezygnowała z substancji na rzecz drugiego człowieka, żeby potrzeba substancji zamieniła się w potrzebę ludzi, w tym terapeuty.

Grupa psychoterapeutyczna staję się „mikrospołecznością” w której przeżywane trudności  mogą być poddawane refleksji oraz zrozumieniu. Grupa sprzyja poznawaniu siebie, innych ludzi oraz naszych związków z nimi, sprzyja uświadomieniu sobie wzorców budowania relacji z innymi ludźmi oraz daje możliwość korygowania, podejmowania zmian.

Grupa psychoterapeutyczna w trybie ambulatoryjnym pracuje dwa razy w tygodniu po 2 godziny.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla dzieci i młodzieży, dla uczniów szkół w zakresie:

– przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

–  przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców,

–  radzenia sobie z psychologicznymi konsekwencjami pandemii- izolacji oraz zdalnego nauczania oraz w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości,

–  praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i zapobiegania przestępczości, w celu dostarczenia wiedzy jak zapobiegać, rozpoznać i radzić sobie z przestępstwem,

Prowadzimy szkolenia dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, dla członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, kuratorów sądowych, grona pedagogicznego szkół w celu wzmocnienia kompetencji, w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i zapobiegania przestępczości.